พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ระดับสากล   เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   พร้อมที่จะก้าวสู่โลกกว้างในอนาคต

เว็บไซต์เพื่อนบ้านเกียรติประวัติ

 

     จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธภาพและรักษาระดับคุณภาพของนักเรียนอยู่เสมอ

 

โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 พ.ศ.2540

 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ เรื่องสุขบัญญัติ 

แห่งขาติของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วันที่่ 18 กันยายน

 พ.ศ.2544

 

 -โลรางวัลที่ 1 ประเภทการแกะสลัก การประกวดเทียนจำพรรษา พ.ศ.2542

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2542 โดยมีนายกพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 พ.ศ.2542

 

 

 

 

 -ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบแรกได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 -รอบที่ 1 (ปี  2542-2546) โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนนำร่องการ

มาตรฐานรอบแรกของ สมศ. 2543

 -รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาชมเชยประเภทมัธยมขนาดเล็ก

 พ.ศ.2543

 

 

 

 -รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแกะสลักการประกวดเทียนพรรษา 2542

เมื่อวันที่ 16 ก.ค 2543 โดยนายกพุทธสมาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอร์โรบิกประกอบเพลง ระดับอนุบาล

งานวิชาการ 43 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 13-14 พ.ศ.2543

 พ.ศ.2546

 

 

 

 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษารอบที่ 1 จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.)2546

 -รางวัลชนะเลิศประเภทการแกะสลัก การประกวดเทียนพรรษา 2546 เมื่อวันที่

12 ก.ค.2546 โดยนายกพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 พ.ศ.2548

 

 -รางวัลชนะเลิศ การประกวดเทียนจำนำพรรษา ประเภทการแกะสลัก โดยนายก

สมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 พ.ศ.2549

 

 

 

 

 

 -ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2549-2553)

 -ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2549

 -2550 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดชมรมเด็กไทยทำได้

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

 พ.ศ.2550

 

 

 

 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ด้านการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 -ได้การรับรอง ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS จากรมอนามัย

 -รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของโรงพยาบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา

 พ.ศ.2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการอ่านร้อยกรอง การแต่งคำประพันธ์

และอัจฉริยภาพทางภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของชมรมสถานศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 15 ธันวาคม 2551

 -รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ยุวชนหญิง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า

วันที่ 30 ส.ค.2551

 -รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ยุวชนหญิง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า

วันที่ 7 ก.ย.2551

 -รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์

และการประกวดรำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา วันที่ 29 ก.ค.2551

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Paint, โปรแกรม

Microsoft Power Point การสร้างชิ้นงาน Home Page งานแข่งขันทักษะ

วิชาการ ขอองชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนศรีวรการ

วีนที่ 6 พ.ย.2551

 พ.ศ.2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ได้รับรองวัลอันดับ 1 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา

ธินัดด่มาตุ จากากรแข่งขัน A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายการแข่งขันครอส

เวิร์ดเกมและเอแม็ท วันที่ 1 ธ.ค.2552 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก ชลบุรี

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการอ่านร้อยกรอง การแต่งคำประพันธ์และการเขียนสะกดคำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานวิชาการเขต 4

 -ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดานฤมล ฉะเชิงเทรา วันที่ 23 ม.ค.2552

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 งานวิชาการเขต 4

ฝ่ายอัครสังฆมณกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดานฤมล ฉะเชิงเทรา วันที่ 23 ม.ค.2552

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานธรรมะ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของชมรมสถานศึกษาเอกชน ฉะเชิงเทรา วันที่ 12 ม.ค.

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขัน

คณิตศิลป์ (การวาดรูปเรขาคณิต,ทรงเรขาคณิต) การสร้างรูปโดยเส้นด้าย เกมตัวเลข

คำนวณ (A-MATH) งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดา

นฤมล ฉะเชิงเทรา วันที่ 23 ม.ค.2552

 -รางวัลเหรียญทองการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะงานแข่งขัน

ทักษะวิชาการของชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชิงเทรา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์

วันที่ 23 ม.ค.2552

 -รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดน้อย สามัคคีแชมป์เปี้ยนชิพ วันที่ 15 ก.พ.2552

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สดและการประดิษฐ์ของเหลือใช้ในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดา ฉะเชิงเทรา วันที่ 23 ม.ค.2552

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Paint กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานวิชาการเซนต์หลุยส์ 60 ปี เซนต์หลุยส์ฉลิม

พระเกียรติ วันที่ 22 ม.ค.2552 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Reading Award,การแข่งขันเปิด Dictionary Contest

การแข่งขัน Dictation และการแข่งขัน Cossword งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดานฤมล ฉะเชิงเทรา วันที่ 23 ม.ค.2552

 -รางวัลชนะเลิศ Consolation การแข่งขันเยาวชนสะสมคะแนน วันที่ 21-22 พ.ย.2552

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม การแข่งขัน Dictionary Skills การแข่งขัน

Dictation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 17 พ.ย.2552

 พ.ศ.2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์ (พิกรน้อย),การอ่านบทร้อยกรอง และการแต่ง

คำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานการแข่งขันทักษะ วิชาการของ

สถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทาน การคัดลายมือ การอ่านคำประพันธ์ และการแต่งคำประพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ณ โรงเรียนมารดา ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างรูปด้วยเเส้นด้าย A-MATH และการตอบปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานการแข่งขันทักษะวิชาการ

ของชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ A-MATH คณิตศิลป์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ณ โรงเรียนมารดา ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานวิชาการเขต 4

ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดา ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานธรรมะ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ งานการแข่งขันทักษะวิชาการของชมรม สถานศึกษา

เอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี และการร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์

งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดา ฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

ในท้องถิ่น ประดิษฐ์ของแล่นจากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม

Paint โปรแกรม Microsoft Office  PowerPoint 2003

โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานการแข่งขันทักษะวิชาการ

ของชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

ในท้องถิ่น ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้การแกะสลักผลไม้ บายศรีปากชาม

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Paint โปรแกรม

Pdoobe Photoshop Cs2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดา

ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม การแข่งขัน Dictionary Skills

การแข่งขัน Dictation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการของชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

ในท้องถิ่น ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้การแกะสลักผลไม้ บายศรีปากชาม

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Paint โปรแกรม

Adoobe Photoshop CS2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนมารดา

ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม การแข่งขัน Dictionary Skills

การแข่งขัน Dictation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานการแข่งขัน

ทักษะวิชาการของชมรมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม การแข่งขัน Story Telling

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานวิชาการเขต 4 ฝ่ายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ณ โรงเรียนมารดา ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส อายุ 11 ปี กลุ่ม B ณ สนามเทนนิส-สระว่ายน้ำ

บางนา-รุ่งแสง วันที่ 13 มิ.ย.2553

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันเทนนิส

เยาวชน อบจ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ณ สนามเทนนิสสนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

(สุบิน พิมพยะจันทร์) ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย.2553

 -โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะภคิณีเซนต์ปอล เตอ ชาร์ตร

(SPC) วันที่ 16-18 มิ.ย.2553

 -รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเตาะบอลนาน ณ สโมสรทีโอที-แคท เอฟซี ระหว่าง

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ

เอฟแอนเอน แมกโนเลีย ช็อกมอลต์ทริปเปิ้ลเกมอีสเทิร์น แอนด์เซ็นทรัล ชาเล้นจ์

ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี วันที่ 13-14 พ.ย.2553

 -เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

รับผิดชอบสังคม จากโครงการ Young CDG Whiter Awards ครั้งที่ 5

วันที่ 16 ธ.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน "วันการศึกษาเอกชน" จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ วันที่ 3 พ.ย.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "วันการศึกษาเอกชน" จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ วันที่ 3 พ.ย.2553

 พ.ศ.2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการ

แข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคัย"หนูน้อยเจ้าเวหา" ประจำปี 2553

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11-12 ธ.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขว้างไกล กีฬาอนุบาลเอกชน ณ สนามกีฬาเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา วันที่ 13 มกราคม 2553

 -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเตะบอลเข้าโกว์ กีฬาอนุบาลเอกชน ณ สนามกีฬา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วันที่ 13 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโยนบอลตะกร้า กีฬาอนุบาลเอกชน ณ สนามกีฬา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วันที่ 13 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี "ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

สู่โลกกว้าง" ณ โรงเรียนมารดานฤมล วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ "ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

สู่โลกกว้าง" ณ โรงเรียนมารดานฤมล วันที่ 20 ม.ค.2553

 -รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการั้นดินน้ำมัน  "ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

สู่โลกกว้าง" ณ โรงเรียนมารดานฤมล วันที่ 20 ม.ค.2553

 

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2558

ผู้บริหาร

 

ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

 

บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์

 


ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

 

เซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์

 


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เซอร์แบร์ฆมันส์  เสาวลักษณ์ ลิขิตธรรม

 


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เซอร์โกแลต ปริตตา พรหมสาขา ณ สกลนคร

 

สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday55
mod_vvisit_counterYesterday114
mod_vvisit_counterThis week584
mod_vvisit_counterLast week739
mod_vvisit_counterThis month3129
mod_vvisit_counterLast month3067
mod_vvisit_counterAll days173143

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 107.22.77.24
,
Today: มิ.ย. 30, 2016